NATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE FOR 2015 – 2017

Home > NATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE FOR 2015 – 2017

President : Dr. Kum Kum Singh | Ajmer | president@acrsi.org | +919414007419

President Elect : Dr. Ashok Kumar | Lucknow | president.elect@acrsi.org | +91-9414211146

Secretary : Dr. Niranjan Agarwal | Thane | secretary@acrsi.org | +91-9820541923

Treasurer : Dr. Pradeep Sharma | Pune | treasurer@acrsi.org | +91-09371016344

Vice President :

North Zone : Dr. Pankaj Garg | Haryana | drgargpankaj@yahoo.com | +91-09501011000

West Zone : Dr. Roy Suneel Patankar | Mumbai | roypatankar@gmail.com | +91-09820075254

South Zone : Dr. S.Chitra | Madhurai | chitra.madurai@gmail | +91-09443079964

East Zone : Dr. Satish Midha | Rachi | midhasatish@hotmail.com | +91-09835150204

Central Zone : Dr. Mukesh Shrivastava | Jabalpur | mukeshendosurgeon@gmail.com | +91-09827066720

Executive Committee :

North Zone : Dr. Rauf A Wani | Srinagar | raufw64@hotmail.com | +91-09419053250

West Zone : Dr. Vijay Shivpuje | Solapur | drshivpuje@gmail.com | +91-09422069801

South Zone : Dr. J S Rajkumar | Chennai | chairman@lifelinehospital.com | +91-09840599666

East Zone : Dr. Tamunas Choudhri | Kolkatta | drtamonas@gmail.com | +91-09830067567

Central Zone : Dr. D.U.Pathak | Jabalpur | dupathak@gmail.com | +91-09425152747